Υπηρεσίες & Έργα

“Η εταιρεία μας κατέχει πολυχρονη εμπειρία σε εργασίες όπως κλαδεύσεις , αποψιλώσεις, δασικά έργα, συντηρήσεις πρασίνου και ιδιωτικά έργα και το προσωπικο μας αποτελείται από εξειδικευμένους, τεχνικά πιστοποιημένους και καταρτισμένους εργάτες με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες.”

Η εταιρεία μας ειδικεύεται στην υλοποίηση Δημοσίων Υπηρεσιών και Έργων Πρασίνου, με γνώμονα την τεχνογνωσία, την ποιότητα, την αξιοπιστία και τη συνέπεια, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει δημόσιες υπηρεσίες και έργα μικρής ή μεγάλης κλίμακας, προσφέροντας υπηρεσίες άριστης ποιότητας, με σεβασμό στον περιβάλλον και με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα ειδικεύεται σε υπηρεσίες και εργασίες όπως ενδεικτικά αναφέρεται παρακάτω:

  • Κλαδέματα υψηλών δέντρων
  • Δασικά έργα
  • Αποψιλώσεις / Καθαρισμός
  • Κατασκευή & συντήρηση πρασίνου
  • Ιδιωτικά έργα
  • Συντήρηση ξύλινων στύλων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

“Με πολύχρονη εμπειρία στην κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, αναλαμβάνει εργολαβικά και υπεργολαβικά έργα κυρίως στην Στερεά Ελλάδα και στις Κυκλάδες.”

Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία μας εφαρμόζει ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης κατά τα πρότυπα ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14001:2015(Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), ISO 39001-2012(Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας), και ISO 45001-2018(Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία).

Επίσης διαθέτει άδεια για τη δραστηριότητα συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. Έχει σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ για τη μεταφορά και απόρριψή τους στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής για απορρίμματα που παράγονται και συλλέγονται εντός των διοικητικών ορίων των ΟΤΑ της Περιφέρειας Αττικής που είναι μέλη του ΕΔΣΝΑ.

Επίσης καλύπτεται με ασφαλιστήριο Γενικής αστικής ευθύνης προς τρίτους για όλα τα έργα που εκτελεί και οι εργαζόμενοι της είναι νομίμως ασφαλισμένοι σε επίσημους οργανισμούς δημοσίου.